מדיניות פרטיות ותנאי השימוש באתר

נפוסי גרופ

מדיניות פרטיות של חברת נפוסי גרופ

גולשים יקרים, ברוכים הבאים לאתר www.nefussy.com (להלן:"האתר") של חברת א.ר נפוסי אחזקות בע"מ (להלן: "החברה"). הגלישה והשימוש באתר כפופים לתנאים האמורים והמפורטים לפניכם להלן (להלן: "תנאי השימוש"): אנא עיינו בתשומת לב בתנאי השימוש המפורטים להלן. בשימוש באתר חברתנו ובביצוע פעולות באתר הנכם נותנים את הסכמתכם ואישורכם לתנאי השימוש וזאת ללא כל יכולת לעלות כל טענה ו/או הסתייגות מהאמור בהם לרבות לעניין קבלת דיוורים ופניות מטעם החברה ו/או מי מטעמה. התנאים להלן מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו (להלן – "המשתמש/ים").

מידע כללי אודות השימוש

השימוש באתר לרבות כלל המידע המצוי בו והפלטפורמות ו/או התוכנות המצויות בבסיסו עומד לרשות המשתמש כמו שהוא. יתכן והמידע המוצג ו/או המוצע באתר אינו עדכני ו/או מפורט ו/או שלם. החברה אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוק בו ו/או חוסר פעילות ו/או העדר עדכון ביחס לכתוב ולמוצג באתר. החברה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. אין במידע המוצג הצעה לרכישת נכס ו/או מוצר ממוצרי החברה לרבות קבלת או מתן שירות כל שהוא, ועל כן המשתמשים מודעים ומסכימים לכך שכל הסתמכות על נתונים, הצהרות, או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתם הבלעדי של המשתמשים ובאחריותם הבלעדית. חלק ממקור התוכן המוצג באתר החברה מצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית למידע זה. כל תמונה ו/או מצג חזותי משמש לצורך המחשה בלבד ואין בו כדי לחייב את החברה בפרטיו ו/או באמור בו. מובהר כי מסמכי החברה הרשמיים גוברים על כל מידע המוצג ו/או המפורט באתר. כל מידע באתר החברה המבוסס על תחזיות ו/או על תאריכים עתידיים ו/או על הערכות אינו באחריות החברה ואין להסתמך עליהן. המשתמשים מסכימים כי שימוש במידע זה על אחריותם בלבד.

זכויות יוצרים

לוגו החברה או כל חברה אחרת המוצגת באתר החברה ו/או תכנים חזותיים ו/או סימנים מסחריים ו/או כל מידע אחר הם קניינה הבלעדי של החברה והוא מוגן ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, וכל דין בארץ ובעולם. כל זכויות יוצרים של מידע אשר הותר לפרסום על ידי צדדים שלישיים מהווה קניינם הבלעדי ואין לעשות בו כל שימוש לכל מטרה.

קישורים אלקטרוניים באתר החברה

המשתמשים מסכימים כי שימוש בקישורים אלקטרוניים לאתרים חיצוניים לאתר החברה או לכל מדיה אחרת שאינה קשורה לחברה המוצגים באתר החברה אינו באחריות החברה.

התחייבות המשתמשים

המשתמשים מתחייבים להשתמש באתר החברה בהתאם לאמור בתנאים אלו. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש ייעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה והמשתמשים מצהירים ומתחייבים להימנע מכל פגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. המשתמשים מתחייבים להימנע מכל פעולה אשר תגביל את החברה או מי מטעמה או מצדדים שלישיים את השימוש באתר. המשתמשים מתחייבים לא לפעול במידע המוצג באתר בניגוד להוראות כל דין החל במדינת ישראל ו/או בעולם ולא לבצע כל פעולה שעשויה להשיט אחריות משפטית על החברה ו/או על כל צד ג' ו/או להפיץ להעלות לאתר ו/או בכל דרך אחרת וירוסים ו/או כל תוכנה אחרת העשויה לחבל במערכות מחשב של החברה או של כל מי שמחוץ לחברה. המשתמשים מתחייבים שלא להפר זכויות קניין באשר הן ו/או לא לפגוע בכל זכות אחרת. המשתמשים מתחייבים לא לעשות כל שימוש במידע ו/או לפעול בו בדרך האסורה לפרסום נוכח היותו כפגיעה ו/או העלבה ו/או איום ו/או דיבה ו/או גזענות ו/או השמצה ו/או כל שימוש האסור בדין וכיוצ"ב. המשתמשים מתחייבים לא לעשות כל שינוי ו/או שימוש באתר החברה ולא לגרום לחברה או לצדדים שלישיים נזק מכל סוג שהוא באמצעותו. המשתמשים מודעים למגבלות תשתית לגבי אבטחת מידע ברשת ולא תהיה להם כל טענה לחברה בעניין זה. המשתמשים נותנים את הסכמתם לשפות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מאי ביצוע הוראות אלו. המשתמשים מסכימים בזאת מבלי לפגוע בכל זכות העומדת לחברה בהתאם לכל דין ו/או הסכם לתת לחברה אישור והרשאה להתחקות אחר משתמשי האתר השונים ו/או למנוע גישת משתמשים לאתר ו/או לפנות לצד ג' ולהעביר מידע על אופן שימוש באתר במידה ויוכח להנחת דעת החברה כי החברה נפגעה מפעולות המשתמש ויש צורך לנקוט פעולות מצד החברה על מנת להגן על עצמה.

אחריות

המידע והשירותים באתר מוצעים למשתמשים במצב כמות שהם והמשתמשים נותנים בזאת את הסכמתם ואישורם כי החברה, ו/או מי מטעמה על כל עובדיה לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהמשתמש עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות המשתמש עליו. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמשים בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל טעות מכל סוג בתוכן האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או רכושו עקב השימוש באתר ו/או מידע המוצג בו. אין ביכולתה של החברה לפקח על כל מידע ו/או כל תוכן שיועלה, אם יועלה, על האתר על ידי משתמשים אחרים.

פרטיות ומאגרי מידע

החברה מתחייבת , שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, למעט לספקי ציוד ו/או שירותים של החברה בקשר לתפעול האתר. על אף האמור לעיל, מודגש ומובהר בזאת כי החברה תשתף פעולה רשות מוסמכת ו/או שיפוטית ותמסור מידע בהתאם לדרישות האמורות בכל דין. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטי משתמש שנמסרו תוך פעולתו ו/או אגב כניסתו לאתר וזאת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בלשוניות צרו קשר המצויות באתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א (להלן- "החוק"). המאגרים ישמשו את החברה ו/או חברות קשורות לרבות משלוח דואר בדיוור ישיר והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר. המשתמשים מסכימים בזאת לאפשר לחברה להגביל ו/או לחסום את המידע המוצג בפני המשתמש וזאת ואם המשתמש פועל בניגוד לדין ו/או ו/או בניגוד להוראות אלו ו/או פעולותיו נועדו לפגוע ולגרום נזק לחברה. הטיפול בפרטי משתמש יתבצע לפי מדיניות הפרטיות, כפי שתתעדכן מעת לעת ומהווה חלק מתנאי שימוש אלה. באפשרותה של החברה לשלוח למשתמשים באתר החברה נתונים ו/או קבצים ו/או דיוורים לצורך זיהוי המשתמש והאמצעים באמצעותם הגיעה לכתובת האתר וכמו כן להעביר ו/או להשתמש במידע זה בעצמה ו/או על ידי חברות קשורות ו/או שותפים עסקיים.

שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את פעילות האתר לצמיתות ו/או לתקופה קצובה וזאת בשיקול דעתה הבלעדי ולמשתמשים לא תהיה כל השגה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את התכנית המצויים באתר ו/או את תנאי השימוש בו וזאת בשיקול דעתה הבלעדי ולמשתמשים לא תהיה כל השגה ו/או טענה ו/או דרישה בגין כך. כל שינוי בתנאי השימוש ייכנס לתוקף באופן מיידי מיד עם פרסומו באתר. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור. המשתמשים נותנים בזאת את הסכמתכם כי כל תקשורת ו/או שתשדורת של מידע לאתר וממנו לא יוצרים בין המשתמשים באתר לחברה כל קשר, או יחסים שיש בהם חריגה מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש הנ"ל. סעיפים בתנאי השימוש אשר נקבע לגביהם כי אינם תקפים ו/או חורגים מכל דין ו/או אינם אכיפים, יש לראותם כסעיפים שהוחלפו בסעיפים תקפים המכילים תכנים התואמים במידת הקירוב הגדולה ביותר לסעיפים שהוחלפו, יתר הסעיפים בתנאי השימוש יישארו ללא שינוי.

רוצים לקבל הצעת מחיר משתלמת?

ענו על כמה שאלות קצרות ותנו לנו לחפש עבורכם את הדירות המתאימות לכם ביותר!

אתר זה משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookie) וטכנולוגיות דומות אחרות, אשר עוזרות לנו לעקוב אחר האופן שבו משתמשים עושים שימוש בשירותים שלנו, ואוספות מידע סטטיסטי מצטבר והעדפות משתמש. אנו מתקשרים עם צדדים שלישיים שמסייעים לנו בניתוח השירותים שלנו, האתר והמבקרים בו. צדדים שלישיים אלו אינם מורשים לעשות שימוש במידע שנאסף באתר אלא למטרה זו. המשך גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לקבצי העוגיות שבו. למידע נוסף ראה את מדיניות הפרטיות.

דילוג לתוכן